Contractul de sponsorizare – aspecte esențiale

Conform legislației din România, sponsorizarea este o modalitate prin care o persoană sau o entitate acordă sprijin material sau financiar unei alte persoane sau entități, în scopul de a-și promova imaginea sau produsele, sau pentru a-și îndeplini obiectivele de marketing sau de responsabilitate socială. Operațiunea de sponsorizare se realizează pe baza unui contract de sponsorizare, care este un act juridic prin care părțile stabilesc termenii și condițiile în baza cărora sponsorul acordă sprijin material sau financiar beneficiarului.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

1. În acest articol vom discuta despre:

1. Ce este contractul de sponsorizare?
2. Ce elemente esențiale trebuie să cuprindă contractul de sponsorizare?
3. Cine poate avea calitatea de sponsor?
4. Cine poate fi beneficiarul unei sponsorizări?
5. Persoanele care acordă sponsorizări pot beneficia de anumite facilități?
6. În ce cazuri nu poți beneficia de aceste facilități fiscale?
7. Sponsorizările trebuie făcute numai în bani, sau și în alte obiecte?
8. Cum se realizează înregistrarea în contabilitate a contractelor de sponsorizare?

2. Ce elemente esențiale trebuie să cuprindă contractul de sponsorizare?

Pentru a fi valabil, contractul de sponsorizare trebuie să conțină următoarele elemente esențiale:

 • Identitatea părților: Numele și adresele părților trebuie să fie specificate în contract;
 • Obiectul sponsorizării: Contractul trebuie să specifice exact ce va fi finanțat de către sponsor și în ce scopuri;
 • Valoarea sprijinului financiar: Contractul trebuie să precizeze valoarea sprijinului financiar acordat de sponsor;
 • Durata contractului: Contractul trebuie să specifice perioada de timp pentru care a fost încheiat și data la care va expira;
 • Drepturile și obligațiile părților.

3. Cine poate avea calitatea de sponsor?

Conform Legii sponsorizării din România, sponsorul poate fi o persoană fizică, o persoană juridică sau o altă entitate, care dorește să sprijine o organizație nonprofit, o instituție publică sau privată, o organizație sportivă, culturală, educațională sau alte entități similare prin acordarea unei sponsorizări.
Mai exact, pot deține calitatea de sponsor într-un contract de sponsorizare următoarele entități:

 • Persoane fizice – această categorie include orice persoană care dorește să sprijine o organizație prin acordarea unei sume de bani sau a altor resurse materiale. Persoanele fizice care doresc să acorde sponsorizări trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani.
 • Persoane juridice – această categorie include societăți comerciale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau alte entități similare care doresc să sprijine o organizație prin acordarea unei sponsorizări.
 • Alte entități – din această categorie face parte orice entitate care nu se încadrează în cele anterior menționate, dar care poate acorda o sponsorizare, cum ar fi o fundație, o asociație sau o organizație neguvernamentală.

ATENȚIE: Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare din surse obţinute de la buget.

4. Cine poate fi beneficiarul unei sponsorizări?

Conform Legii sponsorizării din România, beneficiarii unui contract de sponsorizare pot fi organizații nonprofit, instituții publice sau private, organizații sportive, culturale, educaționale și alte entități similare.

În concret, pot fi beneficiari ai unui contract de sponsorizare următoarele entități:

 • Organizații nonprofit – spre exemplu: fundații, asociații și alte organizații care nu urmăresc scopul de a obține profit. Aceste organizații desfășoară activități pentru protecția drepturilor omului, promovarea culturii, a sportului, educației și altele similare. Aceste organizații pot primi sponsorizări pentru a-și finanța activitățile.
 • Instituții publice – în această sferă includem instituții ale statului, precum administrațiile publice locale sau centrale, instituții de învățământ, spitale și alte instituții similare. Aceste instituții pot primi sponsorizări pentru a-și finanța proiectele sau pentru a sprijini un eveniment organizat de acestea.
 • Organizații sportive – precum cluburi sportive, asociații sportive sau federații sportive. Aceste organizații pot primi sponsorizări pentru a-și finanța activitățile sportive.
 • Organizații culturale – în această categorie sunt incluse muzee, teatre, case de cultură, festivaluri culturale și alte organizații similare.
 • Orice persoană fizică cu domiciliul în România, a cărei activitate este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

5. Persoanele care acordă sponsorizări pot beneficia de anumite facilități?

Persoanele care încheie un contract de sponsorizare conform legislației din România pot beneficia de anumite facilități fiscale, conform prevederilor Legii sponsorizării nr. 32/1994 și Codului fiscal. Aceste facilități variază în funcție de tipul sponsorizării acordate și de natura entității care primește sponsorizarea.

Deducerile fiscale pentru cheltuielile de sponsorizare - din punct de vedere fiscal, cheltuielile de sponsorizare sunt nedeductibile în momentul realizării calculului final. Totuși, se scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat valorii minime dintre:

 • prima opțiune constă în 0,75% aplicat la cifra de afaceri și
 • a doua opțiune reprezintă 20% din impozitul pe profit datorat.

ATENȚIE: Pentru calculul valorii reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat se va ţine cont şi de scăderea din impozit a sumelor aferente creditului fiscal şi /sau a impozitului pe profit scutit/redus, după caz.

Conform art. 56 alin. (1^1) C. fiscal, în cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor efectuate în sprijinul entităților nonprofit și a unităților de cult înregistrate în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale pot fi deduse din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, până la

 • nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au fost înregistrate cheltuielile respective.

6. În ce cazuri nu poți beneficia de aceste facilități fiscale?

Conform legislației din România, nu se acordă nicio facilitate fiscală în următoarele cazuri:

 • sponsorizarea reciprocă între persoane fizice sau juridice;
 • sponsorizarea efectuată de rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;
 • sponsorizarea unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care o conduce sau o controlează direct.

7. Sponsorizările trebuie făcute numai în bani, sau și în alte obiecte?

Așa cum am menționat și la început, obiectele contractului de sponsorizare pot fi bunuri materiale sau mijloace financiare.

 • la prețul de vânzare al sponsorului, exclusiv TVA, în cazul în care bunurile sunt produse de acesta;
 • la prețul de cumpărare de pe piață, exclusiv TVA, în cazul în care bunurile sunt achiziționate în scopul sponsorizării, fapt care trebuie dovedit în baza facturii sau a chitanței fiscale de cumpărare;
 • la valoarea în vamă pentru bunurile materiale primite din străinătate cu titlu de sponsorizare, stabilită conform prevederilor legale.

8. Cum se realizează înregistrarea în contabilitate a contractelor de sponsorizare?

Conform legislației din România, contractul de sponsorizare trebuie înregistrat în contabilitate și la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Iată cum trebuie să procedezi pentru a înregistra un astfel de contract conform legii, cu indicarea temeiului legal:

1. Înregistrarea în contabilitate:

 • Înregistrarea cheltuielii: Cheltuielile cu sponsorizarea se înregistrează în contul 621 "Cheltuieli privind sponsorizarea", conform Planului de conturi general. Aceste cheltuieli pot fi deductibile la calculul impozitului pe profit, conform prevederilor legale.
 • Înregistrarea venitului: Veniturile obținute din sponsorizare se înregistrează în contul corespunzător, în funcție de natura lor (de exemplu, venituri din vânzarea de publicitate).

2. Înregistrarea la ANAF:

 • Înregistrarea contractului: Contractul de sponsorizare trebuie înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Înregistrarea se face prin depunerea formularului "Declarație privind veniturile din sponsorizare", împreună cu contractul de sponsorizare și alte documente relevante.
 • Înregistrarea venitului: Veniturile obținute din sponsorizare trebuie declarate în formularul "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", la rubrica "Venituri din alte surse".

Este important ca înregistrarea contractului de sponsorizare să fie făcută în termenul legal și să fie în concordanță cu prevederile legale. În caz contrar, sponsorul poate fi sancționat cu amenzi sau alte măsuri legale.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma